Merytokraci i Cyberdemokracja

article Blog

Merytokraci i Cyberdemokracja

Opublikowany przez Flux i Merito 26/09/20

W jaki sposób Merytokraci poprawią Polskę?

Stokenizują polską politykę i wprowadzą nowy system operacyjny dla Polski zwany Cyberdemokracją.

Czym jest token władzy Cratos i aplikacja Partium.

 

Demokracja w odwrocie

Niezależnie od tego, gdzie spojrzysz, narasta przekonanie, że demokracja zawodzi. Czas naprawić demokrację i dokonać upgrade'u systemu politycznego. Przedstawiamy plan Merytokratów jak zbudować nowy system operacyjny dla Polski zwany Cyberdemokracją.

Demokracja przedstawicielska boryka się dziś z szeregiem endemicznych wyzwań. Te wyzwania wynikają z samej natury demokracji przedstawicielskiej. Sednem bolączek demokracji jest oczywiście korupcja, ale należy ją rozumieć znacznie szerzej niż tylko przyjmowanie korzyści majątkowych przez polityków. Korupcja polityczna jest często kojarzona z krajami rozwijającymi się, tymczasem przenika ona wszystkie, nawet najstarsze demokracje świata i jest przyczyną “gnicia demokracji”. 

Przyczyny tego stanu rzeczy opisuje teoria selektoratu, której pionierem był Bruce Bueno de Mesquita, który pisał: „podstawową przesłanką teorii selektoratu jest to, że głównym celem lidera politycznego jest pozostać przy władzy. Aby pozostać przy władzy, przywódcy muszą utrzymać zwycięską koalicję za wszelką cenę. Kiedy zwycięska koalicja jest niewielka, jak w przypadku autokracji, lider będzie miał tendencję do korzystania z prywatnego dobra dla celów koalicji. Kiedy zwycięska koalicja jest duża, jak w demokracjach, lider będzie dążył do wykorzystywania dóbr publicznych w celu zaspokojenia koalicji”. W ostatnim czasie mamy do czynienia z bezprecedensowym zamachem na dobra publiczne. Nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale też w urzędach, instytucjach czy telewizji publicznej, które z nazwy powinny służyć ogółowi społeczeństwa. Korupcja polityczna i nepotyzm w polityce nie są piętnowane, stały się normą i są traktowane w kategoriach naturalnego prawa - łupu politycznego - polegająca na podporządkowaniu jednemu ośrodkowi władzy wszelkiej możliwej władzy. Nazwijmy ten proceder po imieniu - przywódcy korzystający z dóbr publicznych lub wprowadzający korzystne ustawodawstwo w celu utrzymania się przy władzy są po prostu skorumpowani. 

Z historycznych obserwacji parlamentaryzmu widać, że większość reprezentatywnych demokracji skłania się ku systemem dwupartyjnym. To oznacza, że ​​wielu wyborców musi koniecznie wybrać nie partię, która najlepiej ich reprezentuje, ale raczej partię, która najmniej wypacza poglądy wyborcy. Systemy dwupartyjne bardzo mocno dzielą społeczeństwa i nadmiernie upraszczają krajobraz polityczny, ale niestety dominują na świecie, zmuszając wyborców do wybierania mniejszego zła lub nie głosowania w ogóle. 

Większość obywateli uważa, że głosowanie na małe partie jest marnowaniem głosu, ponieważ one raczej nie mają możliwości wprowadzenia realnych zmian w polityce. Równowaga sił tworząca większość opiera się często na niewielkiej części opinii publicznej (niezdecydowanych), których partie muszą pozyskać angażując ich emocje. Dlatego w polityce wygrywa się nie na merytoryczne argumenty, ale dzięki emocjonalnym przekazom angażującym elektorat.

Optymalną strategią w demokracji przedstawicielskiej jest stworzenie największego bloku, ponieważ daje to największą szansę sprawowania realnej władzy. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko demokracji przedstawicielskiej, ale także demokracji bezpośredniej i płynnej. Praca nad tworzeniem bloku politycznego daje stały efekt w postaci zorganizowanej partii, podczas gdyby organizowanie bloku wokół pojedynczych spraw i projektów politycznych naturalnie po ich załatwieniu powoduje sytuację, że blok się samorowiązuje - wyparowuje (politycznie), gdy ta sprawa zostanie załatwiona.

 

Kto powinien rządzić? 

Problem z tym pytaniem wiąże się z autorytetem - „kto (lub co) jest autorytatywnym źródłem dobrej polityki? ”. W demokracji przedstawicielskiej wybieramy władców (liderów); w demokracji bezpośredniej i płynnej wybieramy dobrą politykę, ale „ludzie” (wyborcy) są traktowani jako autorytet w kwestii tego, czym jest dobra polityka (niezależnie od tego czy to jest dla nich dobre, czy nie). 

Rewolucja naukowa przyniosła ze sobą głęboko antyautorytarnego ducha czasu, a to jest prawdopodobnie główny powód, dla którego udało nam się wyrwać z wieków stagnacji. Stymulatorem zmian był bunt intelektualny i początek tradycji krytyki. W szczególności naukowcy przestali pytać „co jest autorytatywnym źródłem wiedzy?” i zaczęli angażować się w cykl przypuszczeń i krytyki, który pozwalał na dobre wyjaśnienia stanu rzeczy. Projekty naukowe musiały zostać stworzone, przetestowane, poddane debacie i ostatecznie przyjęte do kanonu naukowego. Dlatego zadanie przedefiniowania demokracji wymaga rozwiązania problemu autorytetu w polityce. Dopóki problem autorytetu nie zostanie rozwiązany żadna drobna zmiana nie może radykalnie poprawić dzisiejszej demokracji.

 

Demokracja bezpośrednia lekarstwem?

Demokracja bezpośrednia oparta na projektowaniu rozwiązań problemów wymusza dyskusję nad konkretnymi projektami politycznymi. Nie przyjmuje fundamentalistycznego podejścia do podstaw demokracji. Raczej dotyczy pragmatyzmu naszych aktualnych problemów. Demokrację bezpośrednią można unowocześnić z klasycznego modelu stosowanego w Szwajcarii w model wykorzystujacy nowoczesne narzędzia i głosowanie zdalne przez Internet. Takie unowocześnienie nazwiemy Cyberdemokracją lub demokracją internetową. Istnieją trzy kluczowe elementy systemu Cyberdemokracji. 

Pierwszy aspekt zaczerpnięto z demokracji bezpośredniej: w każdej sprawie każdy wyborca ​​otrzymuje jeden głos. To nie jest nowa koncepcja i jest tak stara jak sama demokracja. Utrzymują to fundamentalistyczne demokracje bezpośrednie ten aspekt jest święty i jest najważniejszy, żadna reorganizacja władzy nie zachodzi jeśli podważa się to prawo demokracji. Zatem wszyscy wyborcy, którzy mają równy i bezpośredni dostęp do procesu decyzyjnego nie tylko poprzez wybieranie przedstawicieli, ale poprzez krytykę i tworzenie prawa.

Fundamentalistyczne myślenie o demokracji bezpośredniej opiera się na założeniu, że może być ona odpowiednia dla małych, wysoce wyrównanych grup, ale jest niewystarczająca dla dużych, złożonych społeczeństw. Nie jest to jednak myślenie uzasadnione, ponieważ współczesna technologia w zupełności rozwiązuje problemy komunikacji w dużych grupach społecznych. Pierwszymi przykładami politycznego oddziaływania z wykorzystaniem nowych technologii były rewolucje w krajach arabskich, gdzie protestujący wykorzystali media społecznościowe do zarządzania procesem przeprowadzenia zmian politycznych. 

 

Prawdziwym celem jest dobrobyt społeczny

Jeśli przyjmiemy, że celem każdego społeczeństwa jest dobrobyt, to jest on nierozerwalnie związany ze specjalizacją jednostek i organizacji, a także wysokim stopniem specjalizacji społeczeństwa, które domaga się bardziej dopracowanych systemów zwiększających dobrostan. W szczególności takiego, który jest w stanie najlepiej wykorzystać dostępną wiedzę posiadaną przez wyborców. Zatem naturalnym założeniem jest, że twórcami prawa i najlepszymi zarządcami będą specjaliści z różnych dziedzin, którzy wykazali się na rynku i osiągnęli sukces (dobrobyt).

 

Płynna demokracja

Drugim ważnym aspektem jest delegacja głosów. Podobnie jak w przypadku płynnej demokracji (Liquid Democracy), chodzi o odciążenie jednostki z notorycznego uczestnictwa w procesie decyzyjnym i pozwala niektórym osobom specjalizować się w określonych obszarach polityki. Zaletą jest to, że każdy wyborca ​​będzie mógł znaleźć delegata o podobnych poglądach i delegować na niego swój głos w danej sprawie. Jest trudne do wyobrażenie, żeby każdy obywatel codziennie decydował o wielu sprawach, które dotyczą jego bliższego i dalszego otoczenia. Dlatego w Cyberdemokracji konieczna jest możliwość delegowania głosu i kumulowania kapitału głosów. Równie ważna jest możliwość wycofania delegacji w każdej chwili lub przekazania na innego delegata.

Niestety, wprowadzenie delegacji i nic więcej nie powstrzymuje tworzenia bloków i frakcji w polityce. System delegacji głosów pozwala testować liderów w najlepszy sposób stale awansując na szczyt tych najskuteczniej pozyskujących głosy delegowane. Słabsi liderzy z czasem zostaną zdegradowani lub zostaną pozbawieni znaczenia w systemie. Co ciekawe kryteria wyboru delegatów, z których wyłonią się liderzy będą niezwykle zróżnicowane. Obecnie przedstawiciele wybierani w wyborach pośrednich są często wybierani ze względu na takie cechy, jak charyzma, wytrwałość i obietnice - o ich znalezieniu się na liście oraz pozycji na liście decydują liderzy partii politycznych. Zatem cechami tak wybieranych przedstawicieli musi być układność, umiejętności budowania i uczestnictwa we frakcjach, umiejętności “wycinania” politycznych konkurentów w ramach partii. Kariera polityków zaczyna się w partiach i organizacjach walczących o władzę lokalnie, regionalnie i na gruncie państwowym, gdzie zapoznają się z wszystkimi narzędziami i praktykami zdobywania władzy. A gdybyśmy mogli wybierać liderów w oparciu o kryterium: ich zdolności tworzenia dobrej polityki?

 

Cyberdemokracja i token władzy - “Cratos”

Tutaj wkracza trzecie kryterium  i najważniejszy aspekt różnicujący Cyberdemokrację od systemów demokracji pośredniej - jest to zdolność uczestników do reorganizacji władzy politycznej poprzez wymianę głosów. Wyborca w systemie cyberdemokratycznym ​​może zrezygnować z głosu w określonej sprawie, która wydaje się być dla niego mniej ważna. W zamian otrzymuje zmienną liczbę tokenów Cratos (władza). Cyberdemokraci mogą użyć tokenów, aby uzyskać określoną liczbę głosów w kwestiach które uważają za kluczowe dla swojego dobrobytu. Wyobraźmy sobie, że partia Merytokratyczna za pomocą narzędzia do głosowania przez Internet organizuje w tygodniu 5-10 głosowań nad różnymi projektami ustaw przedstawianych w Sejmie. W organizacji znajdują się członkowie, którzy biorą czynny udział głosując nad każdym projektem ustawy, ale są też tacy, którzy głosują okazyjnie, lub delegują głos na swojego delegata oraz tzw. martwe dusze zapisani członkowie, którzy nie uczestniczą w głosowaniach.

 

Partia merytokratyczna i aplikacja Partium

Wyobraźmy sobie, że za każdy oddany w narzędziu Partium głos członek Merytoraktów otrzymuje trzy tokeny Cratos. Każdy kto deleguje głos otrzymuje dwa punkty za każde głosowanie, a jego delegat, który głosował jeden punkt. Wstrzymując się od głosowania kumulujemy głos jako kapitał polityczny i możemy go użyć w ważnych dla nas głosowaniach. Członkowie, nie uczestniczący w głosowaniach "martwe dusze" i nie delegujący głosu z czasem są pozbawiani tokenów władzy na zasadach ujemnej odsetki jeśli posiadają punkty władzy w swoim cyfrowym portfelu. Po dziesięciu głosowaniach ich stan posiadania tokenó władzy zmniejsza się o 3 z każdym kolejnym głosowaniem, chyba że dojdzie do oddania głosu lub włączenia delegacji przez użytkownika wtedy limit się oświeża, a ujemna odsetka przestaje działać. System wymusza stałe uczestnictwo w procesach demokratycznych.

 

Handluj głosami i buduj kapitał polityczny

 Co ciekawe system przewiduje funkcję handlu głosami jako rodzaj redystrybucji władzy politycznej. Liderzy budują swój kapitał poparcia gromadząc delegowane głosy, które członkowie mogą w każdej chwili odwołać i delegować na kogoś innego. Z drugiej strony liderzy mogą gromadzić tokeny Cratos, które mają fundamentalne znaczenie podczas ustalania miejsc na listach wyborczych w wyborach wewnątrzpartyjnych, parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych. Każdy z liderów jest przypisywany do okręgu i obwodu zgodnie ze swoim adresem zameldowania i spisem wyborców. W ten sposób automatycznie tworzą się struktury z jasnym podziałem kompetencji i ścieżką awansu politycznego. W organizacji mogą być członkowie nastawieni na korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego lub tacy, którzy chcą uczestniczyć w procesach demokratycznych, ale nie chcą kandydować w wyborach. 

 

Stokenizujmy politykę

Nazwa Cratos pochodzi od słowa demokracja ze starogreckiego słowa δημοκρατία (demokratia) a powstało ze słów δῆμος (demos), oznaczającego lud, dzielący coś wspólnie, rozumianą ówcześnie jako ogół obywateli jednostki osiedleńczej oraz κρατέω (krateo), czyli "rządzę". Tokeny Cratos można zdobywać poprzez głosowania, namawianie innych członków do transferu na swój portfel cyfrowy, ale również poprzez fizyczną pracę na rzecz organizacji. Każdy członek może udostępnić na swoim mediach społecznościowych lub wysłać do znajomych link referencyjny o organizacji. Pomoc w zdobywaniu nowych członków poprzez link lub QR kod generuje wynagrodzenie tokenami Cratos na portfelu użytkownika. Zaproszenie do polubienia fanpage Merytokratów  na Facebooku, przekazanie darowizny, komentarze w mediach społecznościowych, udostępnienie wideo o organizacji w mediach społecznościowych.

Jeśli posiadasz następujące umiejętności to możesz liczyć na to, że otrzymasz specjalne zadania, w ramach organizacji, opłacane tokenami Cratos: programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie aplikacji, projektowanie graficzne, marketing w Internecie, obsługa mediów społecznościowych, dziennikarstwo, komunikacja, media, doświadczenie polityczne, prowadzenie kampanii politycznych, zarządzanie ludźmi, organizowanie wolontariuszy, zarządzanie zdarzeniami (event manager), zbieranie funduszy na projekty.

Porozmawiaj z ludźmi o Merytokratach. Przyjaciele, rodzina, a może znasz kogoś sławnego, kto mógłby ubrać naszą koszulkę i powiedzieć na Youtube, że popiera Cyberdemokrację i Merytokratów. Pomyśl o ludziach, których możesz znać, szczególnie o takich z wieloma koneksjami. Musimy dotrzeć do jak największej liczby osób! Pomóż zorganizować lub weź udział w spotkaniach i wydarzeniach Merytokratów. To wszystko pomoże Ci zdobyć punkty Cratos i poprawić swoją pozycję na wyborczych listach startowych. 

 

Nowy typ partii merytokratycznej

Wyobraźmy sobie w jaki sposób zorganizować sprawnie działający aparat partyjny, który byłby zdolny wygrać wybory i zdobyć władzę, a potem wprowadzić Cyberdemokrację? W pierwszej kolejności należy zarejestrować partię, aby to zrobić konieczne jest spełnienie wymogów formalnych. Przygotowanie statutu partii oraz zbiórka podpisów - w efekcie rejestracja partii w sądzię. Następnie konieczne jest zarejestrowanie list wyborczych, czyli pozyskanie kandydatów do wszystkich 41 okręgów wyborczych. Trzeba posiadać odpowiednie zaplecze w każdym okręgu, aby zebrać konieczne do rejestracji podpisy. Dalej kampania wyborcza, czyli materiały o kandydatach w Internecie, plakaty, banery, ulotki i cała praca związana z koordynacją sztabów wyborczych. Od czego zaczniemy? Po pierwsze stworzymy narzędzia informatyczne do sprawiedliwego i transparentnego zarządzania organizacją. Od początku musi być ona budowana w oparciu o wynagradzanie najbardziej pracowitych jej członków za zasługi i wyłaniania liderów oraz ekspertów, którzy będą tworzyć dobrą politykę.

Na czym polega zadaniowe zarządzanie przez Internet? Wyobraźmy sobie, że nasza organizacja posiada sztab specjalistów - niewielką liczbę osób, ekspertów które odpowiadają za sprawne zarządzanie w organizacji, ale nie mogą kandydować na żadne funkcje w strukturach organizacji, ani startować w wyborach jako kandydaci z organizacji. De facto nie posiadają żadnej władzy ani w oraganizacji, ani w strukturach Państwowych. Nazwijmy ich Korpusem Zarządzającym - wyspecjalizowaną grupą programistów, specjalistów od zarządzania, marketingu politycznego, ekspertów z różnych dziedzin nauki. Pierwszym zadaniem Korpusu będzie stworzenie aplikacji Partium, której elementem będą narzędzia informatyczne takie jak narzędzie do głosowania (np. iVoting), portfel cyfrowy obsługujący tokeny (np. Płacidło) i podłączenie do systemu transparentnej technologii blockchain. Dzięki wykorzystaniu licencji SaaS na wyżej wymienione aplikacje i wykorzystaniu technologii blockchain w zarządzaniu partią - mamy pewność, że system jest tranparentny i nie ma możliwości oszukiwania w transakcjach cyfrowych. Mając systemy zarządzania, kadrę ekspercką można zacząć budować społeczność i wyłonić liderów, którzy będą chcieli startować w wyborach jako kandydaci merytokratyczni.

 

Transparentny system wyłaniania liderów

Merytokraci to pierwsza tego typu organizacja na świecie, która opracowuje transparentny system wyłaniania liderów politycznych i zarządzania partiami oparty na najnowocześniejszych technologiach informatycznych. Celem jest wyłonienie menedżerów społecznych (lokalnych liderów), którzy staną się kandydatami w wyborach na różnych szczeblach administracji państwowej, dzięki przejżystemu systemowi awansu w drabince kariery politycznej. 

A zatem sercem informatycznym partii merytokratycznej będzie narzędzie Partium, które automatyzuje proces awansu partyjnego i wyłonienia liderów na listy wyborcze. Każdy członek organizacji posiada swój profil użytkownika. Profile są autoryzowane dzięki narzędziu CyberID, wykorzystuje połączenie bankowe lub ePUAP do uwierzytelnienia kluczy cyfrowych osoby potwierdzającej swoją tożsamość (profil użytkownika). Dzięki temu narzędziu wiemy dokładnie, że dany użytkownik jest tą osobą za którą się podaje. Każdy członek organizacji posiada swój portfel cyfrowy Płacidło (Commodity), na który może zbierać tokeny Cratos (punkty władzy).

Tokeny można zdobywać realizując zadania przydzielane przez system Partium (listę zadań oraz cennik za wykonane zadania ustala Korpus Zarządzający na podstawie rynkowych wycen wykorzystując platformy szacujące czas pracy na różnych stanowiskach pracy (taka metodyka jest wykorzystywana we wnioskach unijnych do wyceny wynagrodzeń). Każde zadanie jest wycenione rynkowo na określoną liczbę tokenów Cratos. Tokeny służą do kupowania miejsca na liście wyborczej. Innymi słowy za pracę na rzecz Merytokratów, która przynosi organizacji pożytek otrzymujesz należną Ci płacę w formie tokenów władzy (Cratos), za które możesz wykupić miejsce na liście wyborczej. Dzięki temu rozwiązaniu promowane są osoby pracowite, służące organizacji i aktywne w swoich działaniach społecznych.

 

Miejsca na listach kupowane za tokeny władzy

Miejsca na liście zdobywa się również poprzez skupianie na swoim profilu delegowanych głosów od innych członków organizacji. Osoby przyjmujące delegację głosu stają się liderami organizacji i budują wokół siebie poparcie polityczne wewnątrz organizacji. Delegaci mogą przyjmować tokeny Cratos od delegujących im głos użytkowników, a także są wynagradzani przez system dodatkowymi tokenami za głosowania w imieniu osób delegujących im głos. Dodatkowo liderzy posiadają silniejszy głos podczas głosowań, ponieważ ich głos mnoży się razy ilość aktywnych delegacji. Proces jest całkowicie zaautomatyzowany.

Wyobraźmy sobie to, na przykładzie lig piłkarskich w Polsce. Mamy ekstraklasę, pierwszą i drugą ligę, ligi okręgowe, aż do najniższych klas. Mając przed oczami schemat ligowy oczyśćmy go z wszystkich drużyn. Przyjmijmy zasady, że żeby awansować z najniższej do najwyższej ligi trzeba pozyskać jak najwięcej delegowanych głosów oraz posiadać jak najwięcej tokenów władzy (Cratos). Drugim ważnym elementem jest chęć awansu - użytkownik może chcieć awansować wyżej zajmując pierwsze miejsce w tabeli lub może woleć zostać z jakiś powodów w lidze okręgowej i startować w wyborach do powiatu, w którym mieszka. Wtedy system zadaje pytanie o chęć awansu kolejnemu użytkownikowi znajdującemu się w tabeli. Liderzy mogą mieć różne ambicje i różne motywacje, ale system ma za zadanie automatyzować proces reorganizacji władzy wewnątrz organizacji. Zasady dla wszystkich będą całkowicie równe i transparentne. W ten sposób eliminuje się możliwość zarządzania autorytarnego w organizacji i narzucania z góry polityki kadrowej.

Załóżmy, że jesteś pierwszą osobą z województwa lubelskiego, która założyła profil w systemie, dołączyłeś do Merytokratów przez Internet. Automatycznie stajesz się liderem całego województwa, czyli grasz w ekstraklasie jeśli wyrazisz na to zgodę będziesz kandydatem na posła lub senatora z tego okręgu. Ale budując organizację w Twoim regionie z czasem dołączają się kolejni użytkownicy. Kilku z nich aktywnie działa na rzecz organizacji i wypełnia zadania zlecane przez Internet, za co otrzymuje punkty Cratos. Konkurenci dobrze promują organizację, dołączają kolejnych członków i przyjmują od nich delegację głosów. W ciągu trzech miesięcy od momentu, w którym jako pierwszy wszedłeś w lubelskim do organizacji, zapisało się już 100 osób oprócz ciebie. W tym miejscu następuje reorganizacja i system ułada na nowo tabelę raz na kwartał. Najlepsi z nawiększą liczbą przyjętych delegacji i zdobytych tokenów Cratos awansują, Ci którzy pracowali mniej spadną do niższych lig.

 

Automatyzacja procesów reorganizacji władzy

Reorganizacja władzy to proces automatyczny i permamentny, wykonywany przez algorytm Partium bez udziału człowieka. System raz na kwartał sprawdza wyniki użytkowników. Analizuje kto zebrał najwięcej tokenów władzy oraz delegowanych głosów. Następuje reorganizacja “tabel piłkarskich” od góry do dołu. Użytkownicy, który najlepiej przepracowali kwartał otrzymują automatyczne propozycje awansów, które mogą zaakceptować lub nie. Reorganizacja tasuje tabele wg kryterium zasług. System od razu układa nowe listy wyborcze użytkowników, którzy zgłosili chęć kandydowania. Listy są znane wszystkim członkom organizacji, którzy uczestniczą w stałej rynkowej rywalizacji politycznej.

Budowanie struktur organizacji merytokratycznej jest oparte o podział administracyjny kraju oraz podział związany z okręgami i obwodami wyborczymi dla poszczególnych typów wyborów. Aplikacja Partium będzie dopuszczać dokładnie taką liczbę kandydatów w danym okręgu, czy obwodzie, jaka wynika z aktualnych przepisów wyborczych. Listy uzupełniają się od góry, biorąc pod uwagę ilość posiadanych tokenów Cratos oraz ilość pozyskanych delegacji głosu. Liderzy są wyłaniani automatycznie i muszą w sposób ciągły pracować nad tym, aby utrzymywać swoją pozycję na listach wyborczych, w zależności od tego na jakim szczeblu wyborczym chcą startować i w jakich wyborach.

Tuż przed wyborami system będzie potwierdzał oświadczenia o kandydowania i układał listy wg zasług w całkowicie zautomatyzowanym procesie. System Partium dąży do automatyzacji procesów wyłaniania liderów społecznych bez udziału decyzyjnego struktur partyjnych. Im wyżej użytkownik jest w hierarchii, im więcej posiada delegowanych głosów i tokenów Cratos, tym więcej funkcjonalności uruchamia się na jego profilu. Innymi słowy ma większy dostęp do przepływu informacji w systemie i zarządzania okręgiem wyborczym. Liderzy na poszczególnych szczeblach mogą zlecać zadania wynagradzane tokenami władzy. Organizują spotkania lokalnych struktur. Mają dostęp do danych statystycznych organizacji oraz strategii układanej przez Korpus Zarządzający.

Przykładowo jeżeli grasz w lidze gminnej i chcesz startować na radnego wystarczy, że zdobędziesz ilość tokenów Cratos gwarantującą Ci miejsce na liście. Jeśli w Twoim obwodzie (miejscowości) startuje 10 kandydatów merytokratycznych i jest jeden mandat musisz mieć z nich największą ilość tokenów władzy, aby wymienić je na 1 miejsce na liście. 

Przykładowo, jeżeli chcesz zostać Wójtem lub Burmistrzem musisz w całej gminie lub mieście zdobyć najwyższą liczbę tokenów władzy (Cratos). Analogicznie sprawa się ma dla każdego typu wyborów i każdego szczebla wyborczego. 

 

Korpus etatowych specjalistów partyjnych

Liderzy muszą ściśle współpracować z Korpusem Zarządzającym organizacją. Poprzez liderów, czyli użytkowników utrzymujących pierwsze miejsca na listach wyborczych prowadzona jest komunikacja i zarządzanie organizacją na niższych szczeblach. Liderzy mają bardzo dużą swobodę działania, a także dostęp do różnych danych i procesów w organizacji. Otrzymują specjalny dostęp do panela zarządzającego w aplikacji Partium oraz specjalnych zadań delegowanych do wykonania przez Korpus Zarządzający. Ponieważ struktura zarządzania jest dość płynna na początku kształtowania się organizacji zmiany liderów będą bardzo częste, ale z czasem sytuacja się unormuje i wyłonią się najbardziej merytokratyczni liderzy i menedżerowie społeczni wyłonieni na podstawie zasług i talentów. 

Podjęcie decyzji o wystartowaniu organizacji w wyborach będzie bardzo łatwe, ponieważ system Partium doskonale uporządkuje dane statystyczne oraz dzięki zastosowania nowoczesnych narzędzi AI oraz Machine Learning będzie mógł oszacować szanse kandydatów w wyborach. Dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów zarządzania możliwe będzie zadaniowe budowanie kampanii. Od zbiórki podpisów, po wieszanie banerów i plakatów. Każda praca dla organizacji będzie wynagradzana, a najbardziej pracowici będą awansować w hierarchii. Zbudowanie solidnych zespołów lokalnych i regionalnych oraz silnych społeczności we wszystkich miastach i gminach gwarantuje z czasem sukces wyborczy.

 

Nieprzekupna partia ekspertów

Czy można kupować tokeny władzy Cratos? Tak można zakupić za złotówki maksymalnie za kwotę 4902 PLN co równa się 4902 tokenom Cratos. Jest to kwota maksymalnej darowizny jaką można otrzymać od jednej osoby na przestrzeni 5 lat. Oznacza to, że darowizna na rzecz organizacji Merytokraci.pl przekłada się na automatyczne pozyskanie tokenów władzy Cratos, ale można to zrobić tylko raz na 5 lat. Ma to na celu kontrolę początkowych warunków na rynku głosowania i ma zapewnić izolację wpływów zewnętrznych dla takich zagrożeń jak korporacje, superbogaci i oligarchowie. Jak już wspomniano, w miarę jak nasze społeczeństwa stają się bardziej zamożne i produktywne, stają się bardziej specjalistyczne. Ten wysoki poziom specjalizacji wymaga, aby w kwestiach politycznych, podobnie jak w sprawach nauki, przemysłu i innych dziedzin społecznych, nie możemy być ekspertami we wszystkim. Musimy koniecznie zaakceptować, że niektórzy z nas są lepiej przygotowani do podejmowania niektórych decyzji niż inni, ale nikt nie jest najlepszy przy podejmowaniu każdej decyzji. 

Zamiast uchylać się od tej rzeczywistości, Merytokraci ją akceptują. Handel głosami pozwala najlepszym i najzdolniejszym ze społeczeństwa w określonej dziedzinie uczestniczyć w życiu politycznym swojego kraju, bez przytłaczającej bariery wejścia, przed którą stoi obecnie demokracja przedstawicielska i jej skostniałe dziewiętnastowieczne reguły państwa narodowego. 

 

Rynek polityczny permanentnej konkurencji

Inną konsekwencją uwolnienia rynku głosów jest to, że każdy głos należy traktować poważnie. Osoby, które będą chciały rozpocząć karierę społeczną lub polityczną w ramach organizacji będą zmuszone do ciągłej systematycznej pracy mającej na celu kolekcjonowanie głosów poparcia oraz zbiórkę tokenów władzy. Dołączając wartość polityczną każdego głosowania, w interesie wyborcy zawsze leży reorganizacja jego osobistej władzy pasująca do jego osobistych doświadczeń politycznych. Gdyby każdy uczestnik miał głosować w każdej sprawie prędzej czy później obróciłoby się to przeciwko demokracji bezpośredniej. Rynek głosów zwiększa także znaczenie partycypacji politycznej.

W każdej chwili mniej zaangażowany wyborca może wycofać swoją delegację głosu wpłynąć swoim bezpośrednim wyborem na istotne dla niego decyzje. Pożądany jest odpowiedni udział społeczeństwa, ponieważ każdy członek społeczeństwa ma unikalny zestaw doświadczeń, umiejętności i wiedzy, które będą cenne w pewnym sensie przy podejmowaniu decyzji. 

Pozwalając wszystkim wyborcom na proponowanie nowych przepisów umożliwiamy proponowanie, testowanie i poddanie ocenie nowej polityki. Proces testowania, a następnie poprawiania błędów w projektowanych rozwiązaniach ma kluczowe znaczenie dla nauki, przemysłu, a nawet procesu ewolucji, z którego ostatecznie się wywodzimy. Te rozwiązania, które są dobre dla społeczeństwa, mogą odnieść sukces, słabe pomysły są szybko odrzucane. Możliwość łatwej krytyki prawodawstwa, proponowania nowych opcji i poważnego traktowania tych opcji jest kluczową cechą, która pozwala ukierunkować dobrą politykę tam, gdzie inne demokracje tego nie robią.

Bez możliwości ulepszenia struktury naszych demokracji, samych systemów, jesteśmy skazani na radykalizm i systemy totalitarne, które prędzej czy później zastąpią schorowaną demokrację. Jak w przypadku wszystkich dobrych, nieprzetestowanych wyjaśnień, możemy podsumować powyższe w hipotezie, że dzięki cyberdemokracji zobaczymy ulepszenia w systemach politycznych do jakich przyzwyczaiła nas rewolucja naukowa i technologiczna ostatnich kilku dekad. Nasze systemy prawne nie będą już dłużej pozostawać w tyle za innymi obszarami ludzkich przedsięwzięć, ale w końcu będą miały potencjał, by nimi kierować i w co najmniej równym tempie adoptować się do nowej rzeczywistości. Będziemy wreszcie mieć rewolucję polityczną na skalę i znaczenie rewolucji naukowej jaką przeżywamy.


 

Rewolucja cyfrowa, ale ewolucyjna zmiana systemu

Podstawową strategią ruchu Merytokratów jest wykorzystanie istniejących reprezentatywnych demokracji jako platform, które umożliwiają wprowadzenie głosowania w wyborach przez Internet. System nie można zmieniać rewolucyjnie, zmiana wymaga czasu i musi być dobrze zaplanowana np. z wykorzystaniem hybrydowych rozwiązań lub pilotaży projektów. Organizacja musi być gotowa do przejęcia władzy i reformy Państwa w taki sposób, aby Cyberdemokracja i głosowanie przez Internet zostało wpisane do Konstytucji. Ustanowienie najpierw partii politycznej, a następnie wystawianie kandydatów w wyborach zwyczajnych jest naturalnym następstwem zgodnym z ewolucyjnym modelem zmiany. Wybrani kandydaci z list Merytokratów będą głosować zgodnie z wynikiem głosowań użytkowników systemu Partium (członków partii merytokratycznej), we wszystkich sprawach, pełniąc rolę merytokratycznych pełnomocników systemu Cyberdemokracji i głosowania w wyborach przez Internet. Oprócz wystawiania kandydatów w wyborach, ruch ma nadzieję, że uda się przekonać obecnie zasiadających posłów i senatorów do poparcia sprawy cyberdemokracji i głosowania przez Internet w wyborach.

Aplikacja Partium udostępniona przez Merytokratów to narzędzie, za pomocą którego Polacy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w parlamencie, w przypadku kiedy kandydaci dostaną się do Parlamentu. Głosuj na zasady, a nie partie polityczne, bezpośrednio na komputerze lub smartfonie w sprawach, które Cię pasjonują. W tych mniej ważnych dla siebie wybierz swojego delegata, specjalistę, któremu ufasz i deleguj swój głos. Twoi przedstawiciele w Parlamencie rezygnują ze swojej autonomii i głosują według wyników wewnętrznych głosowań użytkowników partii merytokratycznej w narzędziu Partium. To wciąż demokracja - tylko Demokracja 2.0 - Cyberdemokracja lub demokracja internetowa.

Partium to narzędzie zmieniające sposób kształtowania polityki. Umożliwi to przyłączenie się większej liczby obywateli do dyskursu politycznego. Zagospodaruje ponad 1/3 społeczeństwa, która nie głosuje na partie polityczne. Merytokraci.pl to pierwsza polska partia polityczna, która umożliwi specjalistom zaangażowanie się społeczne konsultacje projektów politycznych na skalę jaką do tej pory nie aktywowało, żadne współczesne społeczeństwo obywatelskie. Narzędzia informatyczne zaplanowane do wdrożenia dla tego celu pomogą w tworzeniu lepszej polityki w Polsce.

 

Deleguj głos i kumuluj kapitał polityczny

Nie masz ochoty analizować każdego projektu ustawy? Deleguj swój głos.

Każdy z nas ma specjalny zestaw umiejętności, talentów i pasji. W przypadku zarządzania oznacza to, że niektórzy z nas najlepiej nadają się do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach, dlatego Merytokraci dają swoim członkom opcję przekazania prawa głosu komuś, komu ufają, osobie która według nich jest w stanie lepiej oddać swój głos. Może to być przyjaciel, organizacja społeczna, działacz, a nawet jedna z ugruntowanych partii politycznych. To właśnie nazywamy demokracją - wybór należy do Ciebie.

Jeśli zmienisz zdanie na temat tego, na kogo oddałeś swój głos, możesz go cofnąć w dowolnym momencie. Do tej pory oddanie swojego głosu tradycyjnemu politykowi przy urnie wyborczej oznacza, że ​​może on odejść i zdradzić wartości, na podstawie których został wybrany. Kiedy tak się dzieje, zmarnowałeś ten głos i niewiele możesz z tym zrobić. Zmień to i zapisz się do Merytokratów.

 

Dziewięć powodów, dla których system merytokratyczny będzie świetny.

 

1. Wzmocni rolę specjalistów

Dobra polityka opiera się na wiedzy specjalistycznej. Narzędzie Partium umożliwi specjalistom i ekspertom, przy wsparciu Polaków, znaczący wpływ na politykę w swoich dziedzinach w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Możliwe bedzie tworzenie prawa bezpośrednio przez społeczeństwo. Stworzymy system, który w przyszłości zasadzie może pozbawić pracy Parlament. Czy myślisz, że istnieje dziś przeszkoda technologiczna w stworzeniu społecznego parlamentu - forum dyskucyjnego, na którym My Obywatele możemy sami głosować ustawy i pracować zdalnie w e-Komisjach przy ich tworzeniu i konsultowaniu przez Ineternet?

 

2. Wykorzystamy ukryte lub nie zaangażowane zasoby ludzkie

Rosnący handel zasobami jest jednym z głównych czynników napędzających wzrost dobrobytu. Merytokraci przenoszą tę logikę na arenę polityczną, zachęcając uczestników do skupienia się na obszarach polityki, które najbardziej pasjonują. Lekarze najlepiej znają się na swojej branży. Rolnicy na swojej, a przedsiębiorcy na swojej. Dlaczego politycy mieliby się najlepiej znać na wszystkim? Skończym z tym oszukańczym mitem. Politycy są dziewiętnastowiecznym reliktem minionych systemów. Przyszłość to nowoczesne zarządzanie przez Internet, również Państwem.

 

3. Głosy, którym możesz zaufać

Nasz system głosowania nie działa z centralnego serwera w siedzibie partii. Będzie dystrybuowany w sieci publicznej, podobnie jak działa Bitcoin. To jest księga publiczna, w której każdy może sprawdzić, czy każdy głos jest prawidłowo policzony. Sercem systemu są protokoły bezpieczeństwa, anonimizacji głosu w przypadku głosowań tajnych oraz transparentności. Dodatkowo każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić historię głosowań osoby na którą deleguje głos. Dzięki temu będzie mógł sprawdzić poglądy i prawdomówność lidera lub kandydata na którego zagłosuje. Dzięki temu łatwo bedzie można wyłapać polityków niesłownych, niekonsekwentnych, o zmiennych poglądach oraz takich, którzy po prostu nam nie pasują z uwagi na światopogląd. 

 

4. Zatrzymuje transakcje na zapleczu (korupcję polityczną)

Dystrybuując władzę z dala od polityków, pośredników i pokojów partyjnych, Merytokraci sprawią, że ​​transakcje polityczne na zapleczu staną się trudne i nieskuteczne. Zamiast przekonywać polityków, lobbyści będą musieli przekonać nas, Polaków, bo to my będziemy decydować o losach ustaw. Wyeliminowane zostana zostanie korupcja politczna ponieważ każdy, kto się będzie jej dopuszczał będzie musiał się liczyć z tym, że może zostać zawieszony lub wyrzucony z organizacji w głosowaniu wszystkich członków. Ważne jest zatem budowanie reputacji i dobrej historii swojej społecznej działności.

 

5. Lepsze prawodawstwo

Wykorzystując siłę kosztu alternatywnego i przewagę komparatywną, specjaliści będą mogli tworzyć lepsze prawodawstwo niż politycy dotychczas. Nasz proces tworzenia prawa ułatwia kreację dobrego prawodawstwa, ponieważ proces może być masowo wspierany przez najlepszych i najzdolniejszych Polaków i szeroko konsultowany społecznie.

 

6. Wzmocnimy wyborców

Aplikacja Partium pozwala zaangażowanym Polakom w pełni uczestniczyć w procesie politycznym i skupić się na kwestiach, na których najbardziej im zależy i które najlepiej nadają się do wywierania wpływu. Oznacza to, że zwykli Polacy mogą zająć się rozwiązywaniem problemów we własnych społecznościach.

 

7. Zachęca do krytyki i debaty

Merytokraci promują kulturę krytyki. Wyborcy sprawdzają nową politykę, zanim zostanie ona uchwalona. Nasz proces wymaga, aby opcje polityczne wytrzymały ostrą krytykę z wielu perspektyw społecznych, a skupiły się na konkretnym projekcie. Nie są tak bardzo ważne kwestie ideologiczne i światopoglądowe, a liczy się bardziej merytoryka, która prowadzi społeczeństwo do dobrobytu.

 

8. Eliminuje korupcję

Podejrzani lobbyści wielkich banków i korporacji będą nienawidzić Merytokratów. Zamiast błąkać się po korytarzach parlamentu, by zdobyć poparcie polityczne, będą musieli przekonać zwykłych ludzi i wygrać głosowanie w Internecie.

 

9. Wyrzutnia pomysłów

Merytokraci zachęcają wszystkich Polaków do wnoszenia wspaniałych pomysłów dla swoich społeczności na arenę polityczną. Nie musimy być potężną organizacją polityczną, aby wprowadzać innowacje z korzyścią dla Polski.

10. Skokowy wzrost dobrobytu w stosunkowo krótkim czasie

Cyberdemokracja, która zapewnia wzrost dobrobytu całego społeczeństwa to nasz cel. Merytokraci to ruch nie o ideologii, ale o postępie w procesie reorganizacji władzy. Członkowie partii merytokratycznej pochodzą ze wszystkich grup wiekowych i ze wszystkich środowisk -  lewicy, centrum i prawicy. Wśród Merytokratów liczą się konkretne projekty polityczne, które mają poprawiać dobroby obywateli, a światopoglądowe sprawy mają znaczenie drugorzędne.

 

Apel Merytokratów

Jesteśmy Polakami i dążymy do poprawy demokracji. Uważamy, że nasza struktura podejmowania decyzji i przywództwa jest przestarzała, a dzięki dostępnej technologii możemy działać lepiej.

Jesteśmy za zjednoczeniem całej Polski w prostym celu - lepsza demokracja dla lepszej przyszłości - wzrost dobrobytu całego społeczeństwa jest nadrzędnym celem polityki.

Jeśli jesteś podobny do nas i chcesz zobaczyć, jak ten kraj dąży do naprawdę lepszej przyszłości, dołącz do nas.

 

Nasuwają się pytania?

Kim są pomysłodawcy ruchu? 

To pasjonaci ulepszania świata. Programiści i konsultantanci blockchain. Ludzie nauki i ludzie biznesu. Startupowcy, prawnicy, informatycy, politolodzy. Wszyscy wierzymy w ogromne możliwości technologii, która umożliwi zwykłym ludziom właściwe uczestnictwo w demokracji. Wiemy, że istnieje lepszy sposób robienia polityki. Kolejne linijki w tym akapicie będą o Tobie...

 

Czym są Merytokraci.pl?

Obecnie jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, aspirującym do ruchu politycznego promującego nowy system demokracji zwany „Cyberdemokracją", który umożliwia wyborcom wpływanie na sposób, w jaki wybrany przedstawiciel Merytokratów będzie głosował nad ustawodawstwem w Parlamencie. Piewszym celem jest stworzenie narzędzi informatycznych, aby udostępnić decyzyjność zwykłym obywatelom w cyklicznych głosowaniach przez Internet. Drugim celem jest budowa organizacji politycznej, która wprowadzi Merytokratów do Parlamentu. Kolejnym celem będzie wprowadzenie Cyberdemokracji.

 

Co to jest demokracja bezpośrednia oparta na projektach?

Jest to ulepszenie demokracji i opiera się na zasadzie, że permanentnie głosujący aktywni obywatele z czasem mogą tworzyć lepszą politykę niż wybrani w wyborach pośrednich politycy i urzędnicy państwowi. 

 

Czym tak dokładnie jest Cyberdemokracja?

Cyberdemokracja ma trzy główne aspekty. Wyborcy mogą mieć coś do powiedzenia w dowolnych kwestiach, ale mogą powstrzymać się od głosu, jeśli nie chcą. Zamiast głosować bezpośrednio, wyborcy mogą delegować swój głos komuś innemu - np. specjaliście, politykowi lub po prostu zaufanemu przyjacielowi. Wyborcy mogą nadać priorytet najważniejszym dla nich kwestiom poprzez wstrzymanie się od głosu i kumulację kapitału politycznego, który mogą wykorzystać w głosowaniach dla nich najistotniejszych. 

 

W jaki sposób Merytokraci poprawią politykę?

Poprzez zachęcanie partii i wyborców do dwóch podstawowych zachowań:

  • Pozyskiwanie i promowanie dobrego prawodawstwa, które należy przedstawić Parlamentowi
  • Najskuteczniejsze usuwanie złych przepisów.

Jeśli skonfigurujemy nasz system polityczny tak, aby zachęcał do takich zachowań, najprawdopodobniej poprawimy bardzo szybko nasz dobrobyt w kraju.

 

Jaka jest „linia partyjna” Merytokratów?

Nasza linia partyjna brzmi: unikaj linii partyjnej.

 

Jaki jest cel Merytokratów?

Naszym celem jest budowa platformy składającej się z wielu nowoczesnych aplikacji, które będą w stanie obsłużyć nowy system operacyjny Państwa. Uniwersum tych aplikacji chcemy zbudować lub pozyskać w ramach licencji w ciągu najbliższych kilku lat poprzez stopniowe wdrażanie nowych systemów informatycznych, oraz budowę wokół nich społeczności wspierającej procesy zmiany. Zbudujemy z czasem prawdziwą Cyberdemokrację. Staramy się tylko zmienić sposób podejmowania decyzji, a nie sami podejmować decyzje. Wizja Merytokratów nie polega na byciu nowym rządem, ani autorytatywnym źródłem nowej polityki. Gdybyśmy to zrobili, popełnilibyśmy te same błędy, co nasi poprzednicy. Ponieważ społeczeństwo jest zróżnicowane musi mieć możliwość płynnego i częstego decydowania o polityce, nie tylko raz na kilka lat w wyborach powszechnych. Rzeczywistość się zmieniła, świat pędzi kilka razy szybciej niż dwadzieścia, czy trzydzieści lat temu. Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje nowych narzędzi i możliwości szybkich i tanich referendów opiniotwórczych. Potrzebujemy zbudować nowe Uniwersum polityczne - Cyberdemorkację, aby wzmocnić demokrację i ochronić samych siebie przed autorytaryzmem. To jest nasze motto i to jest nasz cel.

 

Dlaczego potrzebuję Merytokratów - mam już partię którą popieram?

Chociaż niektórzy przedstawiciele (politycy) są dobrzy, żaden nie jest wystarczająco dobry, aby reprezentować wszystkich w swoim elektoracie. Zbyt często obawy ludzi są ignorowane, ponieważ ich przedstawiciel ma inne poglądy na ich temat. Cyberdemokracja i narzędzia ją obsługujące umożliwiają lepsze przedstawicielstwo i wyciąganie konsekwencji wobec polityków, którzy oszukali swoich wyborców.

 

W jaki sposób zostanie to wdrożona odpowiedzialność polityków w praktyce?

Merytokraci pozyskają licencję na innowacyjne oprogramowanie do głosowania tworzone w ramach różnych polskich startupów. Każdy członek organizacji będzie mógł korzystać z aplikacji na smartfony, a wszyscy zarejestrowani użytkownicy będą mogli uczestniczyć w pracach legislacyjnych w Parlamencie poprzez przegłosowanie projektów ustaw w apliakacji Partium. Kiedy projekt ustawy trafii do Parlamentu, zostaje on również przesłany do aplikacji Partium. W dowolnym momencie przed głosowaniem w Parlamencie możesz zdecydować, jak chcesz głosować w danej sprawie za pomocą aplikacji. Za każde głosowanie uzyskasz punkty Cratos, dzięki którym będzie rosło Twoje znaczenie w organizacji - wynagrodzimy Cię za Twoją postawę obywatelską i uczestnictwo - aktywnosć społeczną. Możesz użyć tych punktów, aby dodać do swoich głosów w przyszłych dla Ciebie najważniejszych głosowaniach. Możesz też delegować swój głos na innych użytkowników, których cenisz, aby głosowali za Ciebie. W każdej chwili możesz wycofać delegację.

 

Co to są tokeny Cratos?

Nie chcemy, aby wszyscy głosowali w każdej sprawie - chcemy, aby ludzie głosowali w sprawach, o których wiedzą i na których im zależy - na których się znają. Jeśli więc zdecydujesz się wstrzymać od głosu, zostaniesz nagrodzony punktami Cratos, które dadzą Ci więcej „mocy” w przyszłym głosowaniach. Jeśli zachowasz "energię do głosowania" (tokeny Cratos), Twój głos może mieć większe znaczenie w kwestiach, na których naprawdę Ci zależy! Nie próbuj jednak oszczędzać zbyt wiele - tokeny Cratos tracą swoją wartość z czasem (ujemna odsetka). 

 

Jak zapobiegać manipulowaniu lub korupcji w handlu głosami?

Nie myśl o tym jako o handlu w konwencjonalnym sensie - w tym procesie nie są wymieniane żadne pieniądze. To tylko mechanizm, który pozwala ludziom identyfikować ważne dla nich problemy i nadawać im priorytety. Jeśli każdy musi głosować w każdej sprawie, stwarza to ryzyko, że ludzie nie potraktują tych kwestii poważnie. Ale pozwalając ludziom „oszczędzać” i „wymieniać się” swoimi głosami, okazuje się, że głosują ci, którzy są najbardziej dotknięci problemem. Pozwala to wyborcom skupić się na najważniejszych dla nich tematach. Mamy również nadzieję, że zwiększy to udział w polityce i dyskusję na jej temat w naszym społeczeństwie, ponieważ wyborca ​​będzie chciał wiedzieć o decyzjach przed głosowaniem, więc nie ryzykuje zmarnowania swojego głosu na coś nieistotnego dla niego.

 

Dozwolona jest zamiana głosów?

Dozwolone jest oszczędzanie „kapitału politycznego” w czasie. Niektóre podobieństwa to: zachowanie głosów i równomierne rozłożenie na populację. „Zachowanie głosów” mówi się w ten sam sposób, w jaki mówilibyśmy o „zachowaniu energii” => nie można ich stworzyć ani zniszczyć, więc liczba głosów przed wymianą jest zawsze równa liczbie głosów po wymianie.

 

W jaki sposób zachowamy pewność, że wybrany kandydat do parlamentu nie zdradzi idei Cyberdemokracji?

Każdy kandydat będzie musiał złożyć obietnicę z wyprzedzeniem (np. nagranie filmu wideo, które zobowiązuje się do pozostania z Merytokratami, jeśli zostanie wybrany), a także w nawiązaniu silnych relacji ze społecznością Merytokratów. Druga metoda jest trudniejsza do przetestowania i kultywowania. W szczególności wymagany jest wysoki szacunek dla fallibilizmu, a także głębokie uznanie i zaangażowanie w system merytokratyczny i jego liczne, subtelne właściwości. Prawdopodobnie posłowie lub senatorowie Merytokratów będą musieli regularnie głosować przeciwko własnym opiniom. Rozważane jest również podpisanie przez kandydatów na stanowiska specjalnej umowy cywilno-prawnej zabezpieczonej wekslem in blanco.

 

Członkostwo

Wszyscy polscy wyborcy kwalifikują się do członkostwa. Członkostwo jest bezpłatne. Każdy członek ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz adres w taki sposób, aby pasowały do ​​spisu wyborców. Inne wymagane szczegóły obejmują metody kontaktu, adres e-mail jest wymagany, numer telefonu jest wymagany do uwierzytelnienia urządzenia. Wniosek o członkostwo można składać na stronie www.merytokraci.pl. Członkowie mogą zrezygnować lub odwołać swoje członkostwo za pomocą funkcji rezygnacji na stronie szczegółów członkostwa.

 

Nie ma żadnych zobowiązań poza utrzymaniem członkostwa.

Bądźmy liderami nieuniknionych zmian dla całego świata.

www.merytokraci.pl

Facebook: https://www.facebook.com/MerytokraciPL/

Grupa na Facebook: https://www.facebook.com/groups/2144035649074192/