Blog

Social Feed

Pragniemy

 • Cyberdemokracji
 • Głosowania przez Internet
 • i-Votingu
 • Lokalnych inicjatyw
  obywatelskich
 • Referendów
  opiniotwórczych
 • Budżetów Obywatelskich
 • Demokracji internetowej
 • Rewolucji klikających
 • Zero polityki
 • Projektów społecznych
 • Systemu operacyjnego
  Państwa
 • Końca ery polityków
 • menadżerów społecznych

Kontakt

Merytokraci.pl

ul. Juliusza Słowackiego 7/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 508 980 117
biuro@merytokraci.pl

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Merytokraci.pl z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 7/1 (dalej: „Administrator”).  Administrator informuje, że:

 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o wolontariat, wykonania umowy o wolontariat.
 2. Przetwarzaniu będą podlegały następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, wiek, PESEL, dane dokumentu tożsamości), dane do kontaktu (adres mail, adres pocztowy, nr telefonu), adres IP, wizerunek.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu kontaktu i otrzymania informacji.  
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (np. dochodzenie roszczeń).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody (gdy podstawę przetwarzania stanowi wyłącznie udzielona zgoda), zakończenia umowy, upływu terminów przedawnia roszczeń, zakończenia okresu realizacji obowiązków ustawowych.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, firmy archiwizujące i wykonawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
  3. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
  4. podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
  5. podmioty, do których przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa nałożonymi na Administratora.
 7. Przysługują Ci następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych osobowych (w granicach art. 15 RODO);
  • Prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych (w granicach art. 16 RODO);
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (w granicach art. 18 RODO);
  • Prawo do żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (w granicach art. 17 RODO);
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych (w granicach art. 20 RODO);
  • Prawo do sprzeciwu (w granicach art. 21 RODO);
  • Prawo do cofnięcia zgody.
   
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu skorzystania z praw należy kontaktować się za pośrednictwem adresu mail: biuro@merytokraci.pl
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.