Merytokracja

article Default

Merytokracja

Opublikowany przez Michał 04/07/19

Merytokracja to rządy osób najbardziej utalentowanych i stojących najwyżej pod względem intelektu, które awansowały na swe stanowiska zgodnie z systemem zasług. System ten opiera się na mianowaniu i awansowaniu osób publicznych, urzędników wg klucza kompetencji (np. w drodze mierzalnych wskaźników - egzaminów, konkursów, osiągnięć, wykonanych z powodzeniem projektów). Merytokracja to koncepcja sprawowania władzy przez ludzi posiadających najwyższe kompetencje w danej dziedzinie wiedzy, zawodzie, branży, wg kategorii wykształcenia, zdolności, talentu, nabytych i cenionych umiejętności w ramach działalności w instytucjach samorządowych, pozarządowych, urzędniczych, itp. #merytokracja

Meritocracy - the word derives from the Latin merito - to deserve, to bring profits. Meritocracy promote most talented and intellectually superior individuals who have advanced to their positions in accordance with the merit system. This system is based on the appointment and promotion of public persons, officials according to the key competences (eg by means of measurable indicators - examinations, competitions, achievements, successful projects). Meritocracy is the concept of exercising power by people with the highest competences in a given area of knowledge, profession, industry, by education category, ability, talent, acquired and valued skills in the activities of local government, non-governmental, state institutions, etc. #merytocracy